www.diyar.cn
www.diyar.cn
www.diyar.cn
ئۈرۈمچى
تەڭرىتاغ رايونى سايباغ رايونى شىمىگۇ رايونى مىدۇڭ رايونى يېڭى شەھەر رايونى تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭخابا ئۈرۈمچى ناھىيىسى داۋانچىڭ
قەشقەر
قەشقەر شەھەر مارالبىشى قاغىلىق پوسكام مەكىت يېڭى شەھەر پەيزىۋات يېڭىسار يوپۇرغا كونا شەھەر تاشقورغان ناھيىسى
خوتەن
خوتەن شەھەر قاراقاش گۇما كېرىيە چىرا لوپ نىيە خوتەن ناھىيىسى
ئاتۇش
ئاتۇش ئۇلۇغچات ئۈستىنئاتۇش ئاقتۇ ناھىيىسى ئاقچى ناھىيەسى
ئاقسۇ
ئاقسۇ شەھەر توقسۇ باي ئاۋات شايار كەلپىن ئونسۇ ئۈچتۇرپان
غۇلجا
غۇلجا شەھەر غۇلجا ناھىيە چاپچال توققۇز تارا قورغاس نىلقا تېكەس مۇڭغۇلكۈرە كۈنەس ناھىيىسى
قاراماي
قاراماي شەھەر جەرەنبۇلاق رايونى ئورقۇ رايونى قاراماي رايونى
كورلا
كورلا شەھەر بۈگۈر چەرچەن قارا شەھەر لوپنور خېجىڭ چاقىلىق خوشۇت باغراش
تۇرپان
تۇرپان شەھەر پىچان توقسۇن
قۇمۇل
قۇمۇل شەھىرى ئارا تۈرۈك باركۆل
بۆرتالا
بۆرتالا شەھىرى ئارشاڭ جىڭ
شىخەنزە
كونا بازار قىزىلتاغ رايونى يېڭى شەھەر رايونى شىياڭياڭ رايونى شەرقى شەھەر رايونى شىمالى بۇلاق شىخەنزە شەھىرى
سانجى
فۇكاڭ خۇشۇت قۇتۇبى گۇچۇڭ جىمىسار مورى قازاق ئاپتونۇم ناھىيىسى ماناس ناھىيىسى
چۆچەك
چۆچەك شەھىرى شىخۇ ناھىيىسى دۆربىلجىن ناھىيىسى ساۋەن ناھىيىسى تولى ناھىيىسى چاغانتوقاي ناھىيىسى قوبۇقسار موڭغۇل ئاپتونوم ناھىي
ئالتاي
ئالتاي شەھىرى بۇرچىن ناھىيىسى بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى قابا ناھىيىسى جىمىنەي ناھىيىسى كۆكتوقاي ناھىيىسى چىڭگىل ناھىيىسى
ئارال
ئارال شەھىرى
ۋۇجىياچۈ
102- تۈەن 103- تۈەن ۋۇجىياچۈ شەھىرى
تۇمشۇق
تۇمشۇق شەھىرى
يەكەن
يەكەن ناھىيە ئىچى رايونى
كۇچا
كۇچا ناھىيە ئىچى رايونى